شیر خروجی سریع

  • Quick exhaust valve

    شیر خروجی سریع

    کنترل پنوماتیک در اجزای مهم ، اجزای کنترل جهت یک طرفه. اغلب بین سیلندر و شیر معکوس پیکربندی می شود ، به طوری که هوای سیلندر از دریچه معکوس عبور نمی کند و شیر مستقیم تخلیه می شود.