محدود کننده فعلی

  • Current limiter YAS

    محدود کننده فعلی YAS

    محدود کننده جریان متعلق به زمینه اجزای الکتریکی است ، دستگاه خاصی است که برای محدود کردن جریان استفاده می شود ، ویژگی آن این است که دارای یک هسته حلقه استاندارد است ، این هسته هسته سیم پیچ سیم مسی سیم پیچ است ، این هسته مس است از بسته فاصله پلاستیکی چند هسته ای پلاستیکی به ترتیب تنظیم یک رابط منبع تغذیه ، یک رابط منبع تغذیه لوازم خانگی معمولی و یک رابط منبع تغذیه روشنایی.