مبدل Air-Hydra

  • Air-Hydra Converter YCCT

    مبدل Air-Hydra YCCT

    مبدلی که سیگنال های پنوماتیک را به سیگنال های هیدرولیکی تبدیل می کند. با استفاده از هوای فشرده به عنوان منبع تغذیه ، روغن هیدرولیک خروجی ، عملکرد روان سیلندر قدرت (سیلندر هیدرولیک) را انجام دهید.